top of page

Privacyverklaring

 • Privacy Policy SPA “Parel in ’t groen”

  SPA “Parel in t groen” is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

  weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  Spaparel.nl

  Zandstraat 16a

  5066ca Moergestel

  013-5132177

  info@Spaparel.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Privesauna.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze

  diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk

  verwerken:

  Voor- en achternaam

  Geslacht

  Geboortedatum

  Geboorteplaats

  Adresgegevens

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  IP-adres

  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel

  op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  Locatiegegevens

  Gegevens over jouw activiteiten op onze website

  Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

  (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

  Internetbrowser en apparaat type

  Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die

  wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over

  websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van

  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16

  is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun

  kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden

 • zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die

  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem

  dan contact met ons op via8info@spaparel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij

  persoonsgegevens verwerken

  SPA “Parel in ’t Groen” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Het afhandelen van jouw betaling

  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

  te kunnen voeren

  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  Om goederen en diensten bij je af te leveren

  SPA “Parel in ’t Groen” analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de

  website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te

  stemmen op jouw voorkeuren.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  SPA “Parel in ’t Groen” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het

  gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -

  systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SPA “Parel

  in ’t Groen”) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  SPA “Parel in ’t Groen” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is,

  maximaal een jaar tenzij jij uitdrukkelijk toestemming verleend voor langer gebruik,

  om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  SPA “Parel in ’t Groen” verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze

  uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst

  met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw

  gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te

  zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw

  gegevens. SPA “Parel in ’t Groen” blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij

  gebruiken

  SPA “Parel in ’t Groen” gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een

  cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt

  opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SPA “Parel in ’t

  Groen” gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor

 • dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen

  onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten

  werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw

  surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen

  aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd

  over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

  Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze

  geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is

  opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een

  toelichting:8veiliginternetten.nl/themes/situatie/instructiefilmpjes-cookies-beheren.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de

  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van

  jouw persoonsgegevens door SPA “Parel in ’t Groen” en heb je het recht op

  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen

  om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar

  jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot

  inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of

  verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw

  persoonsgegevens sturen naar info@Spaparelnl. Om er zeker van te zijn dat het

  verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je

  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ

  (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je

  privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

  Privesauna.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in

  te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan

  via de volgende link:8autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-

  persoonsgegevens/tip-ons.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  SPA “Parel in ’t Groen” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt

  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat

  jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

  neem dan contact op met onze klantenservice of via info@spaparel.nl.

bottom of page